Патентна діяльність

Загальні відомості для користувачів патентної інформації

Забезпечення потреб громадськості України в інформації про об’єкти права інтелектуальної власності є одним з найважливіших напрямів діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності, реалізація якого забезпечується шляхом вільного доступу до неї, а саме:

 1. З жовтня 1999 року функціонує Фонд патентної документації громадського користування (ФГК), який з серпня 2015 року входить до структури Відділення інновацій Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент).

ФГК комплектується національною та зарубіжною патентною документацією переважно на оптичних носіях. Інформація про склад ФГК та про його щоквартальні поповнення наводиться на веб-сайтах Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) та Укрпатенту. Адреса ФГК: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. +38 (044) 285-82-77.

 1. Забезпечується безоплатне комплектування патентних фондів органів національної системи науково-технічної інформації національною патентною документацією:
 • офіційним бюлетенем “Промислова власність”: на паперовому носієві – з 1993 року по 2014 рік включно, на оптичних дисках – з 2005 року;
 • описами до патентів України на винаходи (корисні моделі) на паперовому носієві – з 1993 року по 2011 рік включно;
 • національним CD-ROM “Винаходи в Україні”, який містить описи до патентів України на винаходи (корисні моделі), – з 2005 року.
 1. Укрпатент здійснює випуск наступних патентно-інформаційних продуктів на оптичних дисках, які можна придбати:
 • Офіційний бюлетень “Промислова власність” на CD-ROM;
 • Національний CD-ROM “Винаходи в Україні”;
 • CD-ROM “Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг”;
 • акумулятивний DVD “Знаки для товарів та послуг, зареєстровані в Україні” (містить відомості з січня 1993 р. станом на дату останньої державної реєстрації);
 • CD-ROM “Промислові зразки, зареєстровані в Україні”;
 • акумулятивний DVD “Промислові зразки, зареєстровані в Україні” (містить відомості з січня 1993 р. станом на дату останньої державної реєстрації).
 1. Створені та постійно актуалізуються Інтернет-ресурси державної системи правової охорони інтелектуальної власності, які доступні на безоплатній основі. Відповідні бази даних та інформаційно-довідкові системирозміщені на веб-сайтах ДСІВта Укрпатенту.
 2. Забезпечується переклад українською мовою нових версій/редакцій міжнародних класифікацій об‘єктів промислової власності (ОПВ) – Міжнародної патентної класифікації (МПК), Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (МКЗЕЗ) та Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), які запроваджуються в державній системі правової охорони інтелектуальної власності наказами ДСІВ.

Необхідно відзначити, що протягом тривалого періоду поточна редакція кожної міжнародної класифікації ОПВ переглядалася Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), яка адмініструє міжнародні угоди щодо міжнародних класифікацій, один раз на п’ять років, тому їх нові редакції набували чинності також один раз на п’ять років. Враховуючи необхідність більш оперативного внесення змін до міжнародних класифікацій ВОІВ прийняла необхідні стратегічні рішення і змінила строки їх перегляду, а також припинила видання класифікацій друком і публікує їх нові версії/редакції виключно на своєму веб-сайті. Таким чином, щороку набуває чинності нова редакція/версія МПК (з 2006 року), щороку – нова версія чинної редакції МКТП, а раз на 5 років – нова редакція МКТП (з 2013 року). Планується переглядати МКПЗ та запроваджувати її нові редакції один раз на три роки (з 2017 року).

Публікація міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою здійснюється відповідно до стратегії та практики, прийнятої ВОІВ – в електронному вигляді. З метою забезпечення вільного доступу широкого кола користувачів до чинних версій/редакцій зазначених класифікацій у перекладі українською мовою своєчасно створюються відповідні інформаційно-довідкові системи, які розміщуються на веб-сайтах ДСІВ та Укрпатенту і доступні на безоплатній основі.

Для регулярного інформування широкого загалу користувачів про міжнародні класифікації ОПВ в цілому, а також про актуалізацію та запровадження їх нових версій/редакцій у перекладі українською мовою на веб-сайтах ДСІВ та Укрпатенту функціонує спеціальна рубрика – “Міжнародні класифікації об‘єктів промислової власності”.

 1. З метою сприяння доступу широкого загалу користувачів до безоплатних Інтернет-ресурсів створені та постійно актуалізуються:
 • “Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті”;
 • “Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті”.

Зазначені переліки розміщені на веб-сайтах ДСІВ та Укрпатенту.